|/ainda-bem-tablatura-marisa-monte|Ainda bem|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/amor-i-love-you-tablatura-marisa-monte|Amor i love you|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/a-sua-tablatura-marisa-monte|A sua|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/depois-tablatura-marisa-monte|Depois|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/ainda-lembro-tablatura-marisa-monte|Ainda lembro|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/bem-que-se-quis-tablatura-marisa-monte|Bem que se quis|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/velha-infancia-tablatura-marisa-monte|Velha infância|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/nao-va-embora-tablatura-marisa-monte|Não vá embora|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/beija-eu-tablatura-marisa-monte|Beija eu|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/esqueca-tablatura-marisa-monte|Esqueça|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/vilarejo-tablatura-marisa-monte|Vilarejo|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/carinhoso-tablatura-marisa-monte|Carinhoso|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/na-estrada-tablatura-marisa-monte|Na estrada|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/nao-e-facil-tablatura-marisa-monte|Não é fácil|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/borboleta-tablatura-marisa-monte|Borboleta|Marisa Monte|marisa-monte.jpg 9
|/tablatura-adriana-calcanhotto|Adriana Calcanhotto||adriana-calcanhotto.jpg |/tablatura-ana-carolina|Ana Carolina||ana-carolina.jpg |/tablatura-djavan|Djavan||djavan.jpg |/tablatura-caetano-veloso|Caetano Veloso||caetano-veloso.jpg |/tablatura-vanessa-da-mata|Vanessa da Mata||vanessa-da-mata.jpg?98 |/tablatura-nando-reis|Nando Reis||nando-reis.jpg |/tablatura-roberto-carlos|Roberto Carlos||roberto-carlos.jpg |/tablatura-tim-maia|Tim Maia||tim-maia.jpg |/tablatura-maria-gadu|Maria Gadú||maria-gadu.jpg |/tablatura-tribalistas|Tribalistas||tribalistas.jpg |/tablatura-cassia-eller|Cássia Eller||cassia-eller.jpg |/tablatura-jorge-vercillo|Jorge Vercillo||jorge-vercillo.jpg |/tablatura-legiao-urbana|Legião Urbana||legiao-urbana.jpg |/tablatura-ze-ramalho|Zé Ramalho||ze-ramalho.jpg |/tablatura-kid-abelha|Kid Abelha||kid-abelha.jpg 4