Bb
Arrepio, arrepio, arrepio de pancada
Pancada, pancada, pancada de arrepio

Dm / G / Bb
Dm / G
Eb / Dm / Cm (4x)
Cm / F (4x)
Eb / Dm / Cm (4x)
Cm / F (2x)

 Bb
Arrepio, arrepio, arrepio de pancada
Pancada, pancada, pancada de arrepio
  Canhoto
Bb|1,334353,23456|,21435361,23456|6,233342|3,142364|3,142354,12345|10,243341515261,23456|13,334353,23456|8,31435463,3456|18,233342|15,142364|15,142354,12345 Dm|,425361,3456|5,334352,23456|10,2333|,25334253,2345|10,233364|7,142254,12345|7,14223144,1234|17,334352,23456|12,31435462,3456|19,142254,12345|14,24324152,2345|19,14223144,1234 G|,132263|,13225363|3,233342|7,243341515261,23456|5,31435463,3456|10,334353,23456|15,233342|12,142364|12,142354,12345|19,243352,23456|17,31435463,3456 Eb|,31435463,3456|3,243352,23456|6,334353,23456|11,233342|8,142364|8,142354,12345|15,243352,23456|18,334353,23456|13,31435463,3456 Cm|3,334352,23456|8,2333|,23315163,23456|8,233364|5,142254,12345|5,14223144,1234|20,2333|15,334352,23456|10,31435462,3456|12,24324152,2345|17,142254,12345|17,14223144,1234 F|1,233342|,11334251,12345|5,243352,23456|3,31435463,3456|8,334353,23456|13,233342|10,142364|10,142354,12345|17,243352,23456|20,334353,23456|15,31435463,3456
|/ainda-bem-simplificada-marisa-monte|Ainda bem|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/amor-i-love-you-simplificada-marisa-monte|Amor i love you|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/a-sua-simplificada-marisa-monte|A sua|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/depois-simplificada-marisa-monte|Depois|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/ainda-lembro-simplificada-marisa-monte|Ainda lembro|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/bem-que-se-quis-simplificada-marisa-monte|Bem que se quis|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/velha-infancia-simplificada-marisa-monte|Velha infância|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/nao-va-embora-simplificada-marisa-monte|Não vá embora|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/beija-eu-simplificada-marisa-monte|Beija eu|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/esqueca-simplificada-marisa-monte|Esqueça|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/vilarejo-simplificada-marisa-monte|Vilarejo|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/carinhoso-simplificada-marisa-monte|Carinhoso|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/na-estrada-simplificada-marisa-monte|Na estrada|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/nao-e-facil-simplificada-marisa-monte|Não é fácil|Marisa Monte|marisa-monte.jpg |/borboleta-simplificada-marisa-monte|Borboleta|Marisa Monte|marisa-monte.jpg 9
|/simplificada-adriana-calcanhotto|Adriana Calcanhotto||adriana-calcanhotto.jpg |/simplificada-ana-carolina|Ana Carolina||ana-carolina.jpg |/simplificada-djavan|Djavan||djavan.jpg |/simplificada-caetano-veloso|Caetano Veloso||caetano-veloso.jpg |/simplificada-vanessa-da-mata|Vanessa da Mata||vanessa-da-mata.jpg?98 |/simplificada-nando-reis|Nando Reis||nando-reis.jpg |/simplificada-roberto-carlos|Roberto Carlos||roberto-carlos.jpg |/simplificada-tim-maia|Tim Maia||tim-maia.jpg |/simplificada-maria-gadu|Maria Gadú||maria-gadu.jpg |/simplificada-tribalistas|Tribalistas||tribalistas.jpg |/simplificada-cassia-eller|Cássia Eller||cassia-eller.jpg |/simplificada-jorge-vercillo|Jorge Vercillo||jorge-vercillo.jpg |/simplificada-legiao-urbana|Legião Urbana||legiao-urbana.jpg |/simplificada-ze-ramalho|Zé Ramalho||ze-ramalho.jpg |/simplificada-kid-abelha|Kid Abelha||kid-abelha.jpg 4